این محصول دارای بهترین کیفیت برای حالت پذیری مو میباشد نحوه استفاد بعد از براشینگ مو روی موها پخش میشود و به حالت دلخواه مورامیتوان حالت داد .

لطفا امتیاز بدهید